Technologie

Pokyny k pokládce podlahových krytin na topném potěru


Následující řádky jsou věnované pokynům k přípravným opatřením pro pokládku elastických a textilních podlahových krytin, jakož i parket na vytápěné podlahové konstrukce.

Vyzrálost topného potěru pro pokládku

Před vlastní pokládkou podlahové krytiny musí být zbytková vlhkost v potěru u parotěsných podlahových krytin a parket snížena na ≤ 0,3 % CM, u paropropustných podlahových krytin na ≤ 1,0 % CM.

Zvláštní opatření: zvyšování a snižování teploty

U topného potěru nesmí být zapomenuto na proces postupného zvyšování teploty. To se týká i potěru, který vyschnul za běžných podmínek, tj. bez pomoci topení. Před pokládkou podlahové krytiny je proto nutné vždy zapnout topení a dbát na postupné zvyšování teploty a její opětovné snižování.

Funkční ohřev

Před zatížením potěru je nezbytné provést funkční ohřev kvůli kontrole funkce vytápěné podlahové konstrukce a kvůli dosažení vyzrálosti pro další pokládku. U cementových potěrů smí být tento ohřev zahájen nejdříve po 21 dnech, u anhydritových potěrů nejdříve po 7 dnech od ukončení pokládky potěru.


Funkční ohřev se provádí podle DIN 4725, část 4, přičemž první ohřev je zahájen se vstupní teplotou 25 °C. Tu je třeba udržovat po dobu 3 dnů. Poté se přepne na maximáln vstupní teplotu, a to na dobu 4 dnů. Po vypnutí podlahového topení je pak třeba chránit potěr před průvanem a příliš rychlým ochlazením.

Vyzrávání potěru pomocí topení

Již po 7 dnech od pokládky potěru lze zahájit postupný ohřev podlahy. Je ovšem nutné dodržet Následující postup:


  • u podlahového topení na bázi teplé vody činí zahajovací vstupní teplota 25 °C.
  • teplota se každý den zvyšuje o 10 °C.
  • maximální vstupní teplota vody nesmí překročit hranici 55 °C.

Maximální vstupní teplota se udržuje po dobu min. 3 dnů, a to i v nočních hodinách. Celkový počet dnů pak záleží na tloušťce potěru. Navíc během této doby se musí zajistit v dané místnosti, kde je potěr položen, kontinuální větrání bez průvanu. Péči si také vyžaduje zabezpečení prostoru proti dešti, aby nedocházelo k degradaci potěru.


Velice výjimečně může vstupní teplota vystoupit až na 60 °C, avšak nikdy tuto hranici nesmí překročit.


Konečně během fáze snižování teploty se tato opět upravuje postupně, a to o 10 °C za den až na hodnotu vstupní teploty, tj. 25 °C.

Ostatní pokyny

Pro urychlení průběhu stavby je možné zkombinovat po dohodě s topenáři funkční zkoušku topení spolu s ohřevem podlahy za účelem vyzrání potěru. V takovém případě se topení zapíná již po 7 dnech ode dne pokládky potěru, jak je popsáno výše a teplota je udržována bez snížení během noci až do úplného vyzrání potěru. Vstupní teplota 25 °C se přitom udržuje po dobu 3 dnů namísto jednoho dne.


U podlahové konstrukce typu A3 by se mělo postupné zvyšování teploty podlahového topení provést dvakrát, aby mohla uniknout i případná zbytková vlhkost uzavřená v potěru pod vodiči podlahového topení.


Kontrola vysušení potěru během maximální vstupní teploty se pak provede při provozu topení, a to položením fólie velikosti cca. 50x50 cm na plochu potěru v oblasti, kde se nacházejí vodiče topení. Okraje této fólie musí být připevněny po celém obvodu k ploše potěru pomocí lepicí pásky.


Pokud se během dalších 24 hodin neobjeví pod fólií stopy vlhkosti, je potěr suchý a teplotu lze snížit až na povrchovou teplotu cca. 18 °C. V tento moment jej lze považovat za vyzrálý, tj. připravený pro pokládku podlahové krytiny.


Nicméně nelze vyloučit, že v době následující po ukončení ohřevu, tj. vysušení potěru a vlastní pokládkou podlahové krytiny nedošlo k opětovnému navlhčení podlahy. Z tohoto důvodu je nezbytné podle současně platných technických pravidel provést měření CM přístrojem i před zahájením vlastní pokládky podlahové krytiny.


Zkoušky zbytkové vlhkosti pomocí CM přístroje musí být stanoveny projektantem podle DIN 4725, tj. na každých 200 m2, příp. na každý 3. byt. Přesné stanovení míst měření má totiž zabránit tomu, aby nedošlo k poškození vodičů topení odebráním vzorků potěru firmou pokládající podlahovou krytinu. Místa měření vlhkosti by přitom měla zohlednit místa z hlediska vysychání potěru nejméně příznivá (např. místa, s větší tloušťkou potěru).


Navíc teplota podlahy, která byla v době pokládky podlahové krytiny, nesmí být po dobu 3 dnů od provedení pokládky změněna. Zejména je pak nutné dodržovat pokyny výrobce pro dobu tuhnutí, příp. vytvrzení lepidel a dalších použitých materiálů.

Odkazy: