Technologie

Zakládání spár


Anhydritový potěr nabízí výhodu, že i poměrně veliké plochy lze zpravidla zalévat beze spár. Nicméně i tento materiál má své limity, které vyžadují, aby se po jejich překročení postupovalo podle určitých pravidel. Nicméně je-li nutné užít spár, musí jejich plán vypracovat vždy projektant.


Konstrukční spáry

V případě konstrukčních spár platí pravidlo, že musí být vždy, a to nezávisle na způsobu provedení, převzaty i do samotného anhydritového potěru.

Krajové spáry

Krajové spáry jsou ve své funkci spárami dilatačními nejen mezi potěrem a stěnou, ale i mezi potěrem a všemi vzestupnými stavebními prvky. Tyto spáry jsou zpravidla tvořeny krajovým pásem:


  • tloušťka krajového pásu u netopných potěrů by neměla být menší než 3 mm.

  • u topných podlahových konstrukcí musí být krajový pás schopen pojmout horizontální pohyb desky potěru do 5 mm, a proto by tloušťka krajového pásu neměla být menší jak 10 mm.

  • u velkých ploch pokládaných beze spár musí být krajová spára vybavena širším krajovým pásem, přičemž se musí zohlednit i očekávané teplotní rozdíly, velikost plochy a koeficient tepelné roztažnosti cca. 0,012 mm/mK.

Dilatační spáry

Dilatační spáry mají za úkol zabezpečit volný pohyb dílčích ploch potěru vůči sobě a zabránit přenosu zvuku a kmitání. V případě nepříznivých geometrických tvarů dané plochy, podmínek vysychání a nepříznivých teplotních podmínek se totiž mohou v oblastech dveří nebo u vystupujících rohů tvořit větší pnutí. Jako řešení se právě osvědčilo zakládání dilatačních spár.

Příklad pro výpočet tloušťky krajového pásu:

  • Délka strany: 25 m.
  • Koeficient tepelné roztažnosti: 0,012 mm/mK.
  • Teplotní rozdíl: 40 K (např. z 5 °C na 45 °C).
  • výpočet tepelné roztažnosti: 25 x 0,012 x 40 = 12 mm.
  • Stlačitelnost krajového pásu: 70 %.
  • výpočet minimální tloušťky krajového pásu: 12 : 0,70 = 17,1 mm.

Doporučení: v tomto případě by bylo možné použít např. dvojmo krajový pás tloušťky 10 mm.


Nevytápěné podlahové konstrukce

Nevytápěné plochy s anhydritovým potěrem se zpravidla pokládají beze spár. Pokud už jsou využívány, zakládají se pro zamezení přenosu zvuku a kmitání.


Dále je-li délka strany potěru větší než 20 m a působí-li silné sluneční záření přes velké prosklené plochy na povrch potěru, kdy může docházet k jeho nepravidelnému zahřívání, doporučuje se u podlah s tuhou podlahovou krytinou založení dilatačních spár. Tyto spáry je třeba přizpůsobit geometrii dané plochy a vzoru podlahové krytiny.

Pracovní spáry

Vzhledem k neutrální charakteristice anhydritových potěrů během fáze tuhnutí a vysychání není nutné zakládat tzv. pracovní spáry.

Dodatečné pokyny

Dilatační spáry musí být vždy převzaty i do podlahové krytiny, což tím pádem značně ovlivňuje vzhled podlahy. Doporučuje se proto stanovit polohu dilatačních spár přímo na stavbě se zúčastněnými řemesly, ale i s projektantem a investorem stavby.


Je také nutné poznamenat, že spáry mohou být podmíněny i typem podlahové krytiny. V takové, případě se musí získat patřičné informace od výrobce dané podlahové krytiny.